Detta har hänt

Tidslinje

9 September 2018
Liberalerna lovar i valet 2018...
Liberalerna yttrande till Lindalens egnahemsförening: "Det finns däremot utvecklingsmöjligheter i direkt anslutning till Bollmoravägen längre västerut, söder om förskolan Teddybjörnen. Men vi liberaler tycker inte att detta är en prioriterad plats att bygga bostäder på under de närmsta åren. Det ligger i så fall snarare bortom 2035."
...
"I Trollbäcken pågår en översyn av alla befintliga parker, och möjligheterna att skapa nya sådana. Vi liberaler tycker att vi även borde göra detta i Lindalen, då förhållandena är snarlika med ett tättbebyggt villaområde med få kvarvarande markområden insprängda här och där. En uppfräschning av dessa områden och ökad tillgänglighet vore önskvärt."
9 September 2018
28 augusti 2019
Tyresö kommun ger planbesked till Svea Fastigheter AB
28 augusti 2019, Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet beslutar att Tyresö kommun´s tjänstemän att ta fram en detaljplan för Amaryllisparken som medger upp till 6 våningar och 200 bostäder.
28 augusti 2019
September 2019
S-L-MP bjuder in boende kring parken till en workshop
Deltagarna inbjöds till att ha åsikter kring vad de vill med parken och parkens framtid. Många invånare höjde sina rösterna för att bevara parken.
September 2019
November 2020
Protestlista skapas
En protestlista skapas och listan får snabbt ihop över 500 namn.
November 2020
Januari 2021
Medborgardialog med politiker men utan opposionen
Socialdemokraterna, Mïljöpartiet och Liberalerna har bjudit in de boende i Lindalen till en dialog om den kommande detaljplanen kring exploateringen av Amaryllisparken. Oppositionen bjöds inte in trots önskemål från de boende.
Januari 2021
Mars 2021
Boende bjuder in till diskussion med samtliga partier
De boende kring Amaryllisparken bjuder in till diskussionsmöte med samtliga partier i Tyresö kommun. Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna deltog.

Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet deltog inte.
Mars 2021
30 april 2021
Boende kring Amaryllisparken genomför en ljusmanifestation
De boende kring Amaryllisparken genomför en ljusmanifestation och överlämnande av protestlistor till Socialdemokraterna, Liberalerna och miljöpartiet. De styrande partierna Socialdemokraterna, liberalerna och miljöpartiet tackar nej till att ta emot boendes protestlistor.
30 april 2021
Maj 2021
Tyresö kommun startar samråd kring planen
Boende runt Amaryllisparken oroade över hur stora och höga hus som planeras precis bredvid villafastigheter. Den park som Tyresö kommun säger sig vilja bevara försvinner nästan helt under de stora husen.

Kritik framfördes också mot att Tyresö kommuns naturvärdesinventering var slarvigt genomförd och saknade stora delar av djurlivet i parken. Röster höjdes också mot att marken inte undersökts och kunde innehålla sulfid.
Maj 2021
Juli 2021
Oberoende inventering visar på högt skyddsvärde
En oberoende fladdemusinventering visade att marken som planeras att bebyggas idag är jaktmark för fladdermöss som bor i området. Enligt EU-lagstiftning är fladdermöss boende- och jaktmarker skyddade områden som inte får bebyggas.
Juli 2021
tidslinje-tyreso-kommun-visleledande-enkat
September 2021
Tyresö kommun skickar ut vilseledande enkät till Tyresöborna
Tyresö kommun skickar ut en vilseledande webbenkät där man vill inhämta synpunkter om planen. Men svarsalternativen om planen saknar alternativ är den som är emot byggnation.

Två svarsalternativ är dessutom helt vilseledande och säger "Bevara alla träd och grönska (som idag) och "Bevara hällarna (som idag)" men dessa alternativ tolkar Tyresö kommun som den svarande är för den nya detaljplanen.

Många av de boende svarar under frisvarsrutan att de anser enkäten vara vilseledande och att de vill behålla parken som den ser ut idag och utan byggnation alls!
tidslinje-tyreso-kommun-visleledande-enkat
September 2021
10 Oktober 2021
Naturskyddsföreningen påpekar brister på Tyresö kommuns naturvärdesinventering
Naturskyddsföreningen påpekar stora brister i Tyresö kommuns naturvärdesinventering
10 Oktober 2021
tidslinjem-c-sd-reservation
26 Januari 2022
Tyresö kommun beslutar att detaljplanen skickas till granskning
Socialdemokraterna, Liberalerna och miljöpartiet beslutar att ställa ut detaljplanen till granskning.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna påpekar att detaljplanen inte är fullständig och föreslår att planen ska skickas tillbaka till förvaltningen.
tidslinjem-c-sd-reservation
26 Januari 2022
tidslinje-naturskyddsforeningen-yttrande-till-granskning
14 Februari 2022
Naturskyddsföreningen lämnar yttrande till granskningen av detaljplanen
Naturskyddsföreningen lämnar ett yttrande till detaljplanen där de skriver; Det är anmärkningsvärt att inte planförslaget ändrats på väsentliga punkter när samtliga 150 yttranden från Naturskyddsföreningen, sakägare och övriga enskilda är negativa till planförslaget.

Det är verkligen på tiden att våra ledande politiker i "Tillsammans för Tyresö" och tjänstepersoner i kommunen lyssnar på medborgarnas och intresseorganisationernas synpunkter över detaljplaneringen i kommunen.

KVARVARANDE SYNPUNKTER FRÅN SAMRÅDSYTTRANDET
Eftersom inga för oss betydelsefulla förändringar har skett i planförslaget sedan samråds-skedet kvarstår våra synpunkter från samrådet enligt nedan:

Exploateringen av Amaryllisparken är särskilt illa valt eftersom den är en viktig oas i en redan hårt exploaterad omgivning och viktig närnatur som gynnar den biologiska mångfalden och bidrar med olika ekosystemtjänster (inte minst de sociala). Amaryllisparken är också en framtida buffertzon inför kommande klimatförändringar. Planförslaget försvagar väsentligt den viktiga nord-sydliga spridningsvägen vid det östra kvarteret D.

Vi anser att det är helt fel om Tyresö kommun säljer ut attraktiv parkmark till privata exploatörer enbart för att uppfylla översiktsplanens omdiskuterade mål på 300 lägenheter/år som få Tyresöbor har önskat.
tidslinje-naturskyddsforeningen-yttrande-till-granskning
14 Februari 2022
Mars 2022
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund påpekar brister på underlag
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund påpekar brister i miljötekniska markundersökningen där det inte framgår om marken innehåller sulfid, vilket om det finns skulle få negativ påverkar på miljön i området.
Mars 2022
tidslinje-lansstyrelsen-granskningsyttrande
25 Mars 2022
Länsstyrelsen lämnar skarp kritik på detaljplanen
Länsstyrelsen är mycket kritiska och kräver att en fladdermusutredning måste göras och att denna skall göras när fladdermössen har ungar (juli månad). Länsstyrelsen skriver också att rönnbärsallén längst Bollmoravägen skyddas under biotopskyddadet (Miljöbalken kap 7, §11).

Länsstyrelsen påpekar också en ökad risk för översvämning i området om detaljplanen förverkligas.
tidslinje-lansstyrelsen-granskningsyttrande
25 Mars 2022
7 Juni 2022
Komunstyrelsen beslutar att skicka detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni att skicka detaljplan för Amaryllisparken till kommunfullmäktige för antagande.
Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig emot beslutat.

Här hittar du alla underlagen
7 Juni 2022
7 Juni 2022
Tyresö kommun värderar markaffären med Svea fastigheter till 80 miljoner kronor
Tyresö kommun och Svea fastigheter har tecknat ett avtal om att sälja Amaryllisparken till Svea fastigheter för 80 miljoner kronor. Avtalet gäller endast om detaljplanen vinner laga kraft.

Läs avtalet här
7 Juni 2022
25 augusti 2022
Detaljpanen antas av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar detaljplanen trots starka protester från de boende och miljövänner. Miljöpartiet, Liberalerna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna var inte intresserade av medborgarnas åsikter. Trots att arbetsgruppen för Amaryllisparken har presenterat en fladdermusutredning som tydligt visar att fladdermöss använder parken som sin jaktyta och parningplats och därmed är skyddad enligt artskyddsförordningen har kommunen valt att gå vidare med detaljplanen. Detta är ett flagrant brott mot artskyddsförordningen!
25 augusti 2022
6 september 2022
Länsstyrelsen ingriper
Länsstyrelsen griper in och startar ett tillsynsärende mot Tyresö kommun gällande detaljplan Amaryllis.
6 september 2022
11 september 2022
Valdagen
Domen från väljarna blev hård! De partier som vill bevara Amaryllisparken fick majoritet att styra Tyresö de närmaste 4 åren och Miljöpartiet, Liberalerna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna sattes på plats av väljarna.
11 september 2022
denise-overklagan
20 september 2022
Överklagan
Arbetsgruppen för Amaryllisparken hjälpte de boende runt parken att skriva en generell överklagan, som många valde att ansluta sig till, dessutom valde flera sakägare att skriva egna överklaganden. Nu börjar en spänd vänta och se om domstolen håller med om vår tolkning.
denise-overklagan
20 september 2022