Varför behövs parken?

Amaryllisparken är en unik miljö i ett urbant samhälle
Hur många små vilda skogsparker finns det i centrala delarna av våra samhällen? Inte många. De allra flesta har fallit offer för exploatering av bland annat bostäder och annan infrastruktur eller är anlagda, med ordnade gräsmattor och tillrättalagda gångvägar. Samtidigt är det just sådana områden som akut behövs som allra mest i Stockholmsområdet. Klimatförändringarna är här för att stanna, och bakom alla alarmerande rapporter står Amaryllisparken och ger utav sina ekosystemtjänster. Utan att vi behöver betala för det.

Den stärker vår samvaro – sociala aspekter.
Den garanterar en plats för många arter att samspela i, såklart i den mån det går i den redan hårt exploaterade området – biologisk mångfald. Den tillgodoser oss med skugga och svalka varma sommardagar och absorberar regnvatten – klimattjänster. Den renar luften genom sin fotosyntes och lagrar kolet från koldioxiden i sina stammar, rötter och mark – ekosystemtjänster.

Amaryllisparken hyser fladdermöss, ett av våra mest sårbara däggdjur i Sverige. Fladdermössen trivs i parken pga. att den ger en perfekt jaktyta nattetid, och skydd på dagen och är lagom ljusexponerad. Som alla andra nattaktiva varelser kräver fladdermössen mörker för att trivas. Skulle deras boplatser bli belysta av gatlampor eller skenet från fasadbelysning, kan det hända att fladdermusen helt enkelt svälter ihjäl, eftersom den inte vågar lämna boet.

I Amaryllisparken finns gott om små stigar för barnen att upptäcka på och att lära av den riktiga naturen de annars har långt till i Lindalen. De barn som växer upp nu, är arvtagare av de klimatförändringar vi vuxna har skapat idag och som vi inte kommer att kunna bromsa på det sättet vi skulle behövt göra. Barnen behöver närheten till vild natur mer än någonsin, det är där respekten för djur och natur föds.

Genom att låta styrande politiker och kommunens tjänstepersoner få sin vilja igenom med detaljplan Amaryllis skulle det innebära att vi visar dem den totala motsatsen till vad respekt för djurliv och natur innebär.

Detta kan vi helt enkelt inte acceptera!

Varför behövs parken?

Varför behövs detaljplanen?

Rödlistade arter

I kategorin rödlistade arter finner du ett urval av de arter som finns i Amaryllisparken och som är rödlistade enligt Sveriges officiella rödlista 2020. Att en art är rödlistad innebär att den är på nedåtgående i antalet. Vissa av arterna i kategorin Rödlistade arter i vår databas är även fridlysta. 

Kategorin är fortfarande under uppbyggnad på sidan, och fylls på med de arter vi hittills har hittat under inventeringarna, för fullständig rapport, besök artportalen.se

IMG_7259

Tallticka

Vedskivlav

Motaggsvamp

Duvhök

Stare

Brunlångöra

Grönfink

Tornseglare

Björktrast

Svinrot

Leptoporus mollis

Svartvit flugsnappare

Kråka

Nordfladdermus

Fridlysta arter

För växtarter innebär fridlysningen oftast att man inte får plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada de fridlysta växterna. För djurarter innebär fridlysningen att man inte får döda, skada eller fånga de fridlysta djuren. Fridlysningen av fåglar gäller även deras ägg och bon. Vissa arter har ett starkare skydd som innebär att man inte heller får störa djuren, eller skada deras fortplantningsområden eller viloplatser, t.ex. för fladdermöss. Här finner du fridlysta arter som finns i parken.

(Källa: Naturvårdsverket) 

Kategorin är fortfarande under uppbyggnad på sidan, och fylls på med de arter vi hitills har hittat under inventeringarna. För fullständig rapport, besök artportalen.se 

Korsnäbb

Gråsiska

Gråskimlig fladdermus

Trollpipistrell

Svarthätta

Sparvhök

Stjärtmes

Hämpling

Stenknäck

Svartmes

Kungsfågel

Sidensvans

Vattenfladdermus

Blåmes

Trädkrypare

Tofsmes

Talgoxe

Större hackspett

Myotis (mustasch/taigafladdermus)

Större brunfladdermus

Bergfink

Grönsiska

Bofink

Nötväcka

Steglits

Nötskrika

Sädesärla

Liljekonvalj

Kopparödla

Dvärgpipistrell

Signalarter

Signalarter indikerar på ett eller annat sätt höga naturvärden, skyddsvärd skog. Arterna är oftast vanligt förekommande och oftast knutna till olika typer av skogar. De ska också vara lätta att känna igen och svåra att förväxla. I den här kategorin hittar du Amaryllisparkens egna signalarter.

Kategorin är fortfarande under uppbyggnad på sidan, och fylls på med arter vi hittills har hittat under inventeringarna. För fullständig rapport, besök artportalen.se. 

Dropptaggsvamp

Kragjordstjärna

Mindre märgborre

Björksplintborre

Livskraftiga arter

Kategorin innebär att det i dagsläget inte är något som hotar arten du hittar i denna kategori, men det innebär inte att det förblir så inom en snar framtid, då allt fler av våra grönområden skövlas till förmån för oss människor. De livskraftiga arterna är många och fina att titta på i Amaryllisparken. 

Kategorin är fortfarande under uppbyggnad på sidan, och fylls på med arter vi hittills har hittat under inventeringarna. För fullständig rapport, besök artportalen.se 

Dvärgbrosking

Rödbrun trattskivling

Skelört

Örsopp

Piggplätt

Klyvblad

Näverlav

Islandslav

Gultrådsskinn

Grynig blåslav

Linnea

Blödticka

Kuddticka

Gällav

Tagellav

Skägglav

Citronticka

Rådjur

Vinterflickslända

Hästhovar

Gul kantarell

Grävling

Aspglansbagge

Bivarg

Sammetsfotad pluggskivling

Granblodriska

Gullhorn

Vårtkrös

Långfotad röksvamp

Stolt Fjällskivling

Rak fingersvamp

Rökslöjskivling

Cypressfläta

Kransmossa

Skogsbjörnmossa

Gråbo

Stor blåklocka

Rödklöver

Skvattram

Sprängticka

Kalspröding

Munkfly

Barkmattvävare

Allövbagge

Blåslav

Färglav

Naggbägarlav

Vägglav

Asplav

Fnöskticka

Parklöpare

Philonthus carbonarius

Ullbagge

Skogstordyvel

Korsspindel

Bergmynta

Röllika

Cikoria

Nagelört

Stensöta

Rödräv

Fläckatlasmätare

Skogsstjärna

Teveronika

Sälgticka

Svedticka

Citronskål

Violtagging

Brun kamskivling

Ametistskivling

Klibbticka

Björkeldticka

Flatskål

Björkmussling

Epålettsvamp

Purpurskinn

Vedmussling

Trattkantarell

Stenmurkla

Skogsviol

Ekorre

Fyrfläckig svampbagge

Hedjaktspindel

Tvåprickig nyckelpiga

Sjuprickig nyckelpiga

Höstspindel

Läderlöpare

Citronfjäril

Sorgmantel

Gräsulv

Videsandbi

Brun barkbock

Podalonia hirsuta

Coreus marginatus

Ängshumla

Fjortonfläckig lövpiga

Ljus jordhumla

Vitsippa

Nässelfjäril