Rädda Amaryllisparken

Vi demonstrerar för
att stoppa byggplanerna i
Lindalens sista grönområde

Kom och hjälp oss!

Tid: 25 augusti kl. 17:15
Plats: Tyresö kommunfullmäktige

Tyresö gymnasiums aula
Adress: Farmarstigen 7
Busshållplats: Tyresö Gymnasium

Vi demonstrerar mot

  • Förlust av en buffert som kan hjälpa oss ta hand om skyfallen! 
  • Att utredningarna kring Amaryllisparken inte är korrekt utförda! Trots detta är man villig att fatta beslut om antagande!
  • Förlusten av ett rekreativt stråk för både barn och pensionärer!
  • Att de rödlistade fåglarna och fladdermössen blir bostadslösa!
  • Förlusten av den biologiska mångfalden

Tyresö kommun är bara intresserad av röster som är för deras detaljplan!

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av 6-våningshus i Amaryllisparken?

2000+ avlagda röster
(sedan januari 2021

En namninsamling mot att bygga i Amaryllisparken samlade över 500 namn.

Företrädare för den styrande majoriteten Socialdemokraterna, Liberalerna, och Miljöpartiet ville inte ens ta emot namninsamlingen utan den fick lämnas in i ett brevinkast.

0

Välkommen du kommunanställd som just nu surfar in via kommunens internetanslutning.

Så långt har arbetet med detaljplanen kommit

Den här barometern visar hur långt planen kommit från planering till att slutligen vinna laga kraft, vilket vi såklart hoppas och arbetar för att den inte ska.

Tyresö kommun ger planbesked

Planen ställs ut på samråd

Detaljplan skickas på granskning

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige

Detaljplanen är överklagad

Detaljplanen har vunnit laga kraft

Senaste nytt

I överklagan resonerar vi kring varför en utökad miljökonsekvensbeskrivning hade behövts och hur planen påverkar Amaryllisparkens fladdermöss. Utöver detta lägger vi också fram ny bevisning till den övre instansen, som blev klar 2024. Bevisningen är också skickad till Länsstyrelsen i Stockholm.
Fallet i Halmstad påminner om vårt eget fall, det som skiljer åt är att vi har 8 arter som nyttjar Amaryllisparken där Mustasch/taigafladdermusen och Brunlångöra är arter som skulle försvinna helt om detaljplan Amaryllis gick igenom, pga sin känslighet för ljusföroreningar och fragmenteringar i landskapet, samt att kommunen inte alls har utrett förekomsten av fladdermöss ordentligt.
Hösten är här i Amaryllisparken, men än visar hon upp sina skatter för oss. De senaste fynden i parken är två fynd som är av stor vikt: Motaggsvamp och Tagellav.

Fler nyheter

Denise om vad Amaryllisparken betyder för henne och varför hon brinner för att rädda den!

Amaryllisparken är Lindalens enda kvarvarande grönområde och det är för mig ofattbart hur politikerna inte förstår hur otroligt viktig den här miljön är. En skövling av Amaryllisparken är helt oförlåtligt och kan aldrig göras ogjord.

Fladdermöss använder denna yta som jaktmark

Urberget som kommunen ännu inte undersökt om det är farligt att spränga i.

Tillhåll för svartvit flugsnappare, när hotad art.

FAQ - Vanliga frågor

Kommer den biologiska mångfalden gynnas av att man bygger hus i parken? (Biologisk mångfald = samtliga arter)
Nej, vissa insekter kan säkert gynnas med tanke på att parkmarken blir anlagd med blommor, men i och med att mycket träd med håligheter kommer att tas ner främjas inte insekter särskilt mycket, men att bygga i parken innebär att man automatiskt skapar mer ljus med gatlampor, från fastigheterna och bilars strålkastare och det tycker inte de nattaktiva djuren om. Man planerar att sätta upp fladdermusholkar men forskning visar att det oftast inte är något fladdermusen väljer att bo i. Man planerar också för mulmholkar och bihotell, men det är ju ingenting som egentligen kan kompensera för det vilda som som finns idag på platsen. Huskropparna kan också tendera bli svårpasserade barriärer att ta sig förbi. Sedan har vi den aspekten att vissa arter är knutna till döda och gamla träd till exempel, vilket inte kommer att finnas på platsen om exploateringen blir verklighet. I ett sådant känsligt ekosystem som Amaryllisparken utgör är det inte lämpligt att rucka på ordningen, om en art försvinner faller oftast fler arter ur pga att de är beroende av varandra, särskilt viktigt är det i så små och sårbara områden som i Amaryllisparken.
Behöver inte lindalen hyresrätter då det finns så många villor?
Lindalen, och området runt Amaryllisparken, har redan idag en uppsjö av upplåtelseformer. Närmast parken finns villor, sedan har vi hyresrätter Tyresö Bostäders område Linblomman, vi har radhus ovanför Linblomman, vi har nya hyresrätter som är inflyttningsklara för ungdomar vid Töresjövägen i sommar, vi har BRF Pluto där man kan äga sin lägenhet, och vi har kedjehus bredvid BRF Pluto.
Vad vill Tillsammans med Amaryllisparken göra med parken?
Vi ser att behovet av en dagvattendamm finns, det skulle främja den biologiska mångfalden, med insektsproduktion, som i sin tur ger mat åt fåglar och fladdermöss. Vi ser gärna att all skogsmark behålls, det är ett skydd mot buller och skapar en rekreativt stråk mellan bollmoravägen, förskolan och hushållen, och är en luftrenare. Vi skulle hellre se att man förlägger ett utegym och en lekplats samt behåller boulebanorna för våra pensionärer som utnyttjar parken dagligen, utan att bygga hus i området.
Varför lyssnar inte kommunen på era protester?
Vi tror att det är okunskap hos kommunen om vad Amaryllisparken är för ett område. Vi tror att man inte, från tjänstepersonernas håll i kommunen, har den kunskapen angående klimatförändringar, biologisk mångfald, spridningsvägar och kolsänkor som de förväntas ha i sin position. Det är mycket bekymmersamt.
Är de ritningar vi kan se nu de slutgiltiga ritningarna?
Nej, byggherren kan fortfarande ändra ritningarna efter att planen har antagits och vunnit laga kraft. Detaljplaneförslaget ger bara en fingervisning om hur byggnationen kommer att se ut.
Ska man inte provborra urberget innan planen antas?
Teoretiskt ja, men kommunen vill genomföra antagandefasen innan valet, därför chansar man på att provborra i samband med sprängning. Det finns ju en risk att man behöver lägga om byggplanerna om man finner att berget är sulfidförande.
Ska inte en fladdermusinventering göras av kommunen innan man antar planen?
I den bästa av världar så ska kommunen göra en fladdermusutredning innan planen antas, men vi lever i en tid då politiken är pressad inför valet, därför chansar kommunen på att göra en fladdermusutredning i ett senare skede.
I planen ser det ut som att mycket skog kommer att sparas, stämmer det?
Området sm är markerat som PARK i nya detaljplanen innebär inte att alla träden kommer att få stå kvar. Endast ett 20-tal träd kommer att sparas om man räknar efter. Många av träden kommer att få ge vika för gångvägen, dagvattendammen, och gräsmattor/öppna ytor, utegym, lekplats. Många träd kommer även att behöva tas ned i syfte att få plats med maskiner under byggtidens förlopp.

Plankarta

[Klicka på karta för att göra den större]